Menu

Ordinær generalforsamling den 17. marts 2016

1. Valg af dirigent

Stella Byskov blev valgt. Ingen indvendinger mod for sent indkaldelse til generalforsamling.

 

2. Formandens beretning

Formanden fremlagde beretning.

Erik Wagner spørger om det kan være rigtigt at Sulsted ingen medlemmer har – og han mangler folk til køkkengruppen.

Formanden svarede, at det ikke er korrekt at SIF ikke har medlemmer. De er reg. i VIF, men bliver overført til SIF, idet VIF opkræver kontingent og giver dem videre til Sulsted IF. Ændres for 2016 så SIF selv opkræver kontingent.

Mht rekruttering til køkkengruppen, så vil den nye struktur forhåbentlig løse problemet.

Beretningen godkendt af generalforsamlingen.

 

 3. Regnskab

Ulla Poulsen fremlagde regnskab.

Tage Andreasen spurgte om underskuddet bliver større når regning fra halleje kommer. Ulla bekræftede dette.

Teddy Larsen spurgte om det kan passe at norgesbesøget giver 0,-. Ulla svarede, at det er fordi overskuddet bogføres på udgifter, da norgesbesøget er en del af udgifterne.

Regnskabet godkendt af generalforsamlingen.

 

4. Vedtægter

Formanden fremlagde nye vedtægter. (fremgår af SIF’ hjemmeside)

Paragraf 6 – ordet afgår ændres til vælges.

Vedtægter godkendt. (19 stemmer for - 2 imod)

 

5. Valg af bestyrelse

Henrik H. Nielsen genvalgt for 1 år

Githa Krogh genvalgt for 2 år

Ulla Poulsen genvalgt for 2 år

Yderligere 2 skal findes.

 

6. Valg af revisor og suppleant 

Revisor: Henrik Rasmussen genvalgt

Suppleant: Søren Larsen genvalgt

 

7. Eventuelt

Formanden oplyste, at der var søgt tilskud til ny stadionur via Spar Nord Fonden.

Nye stole i klubhuset på vej – ombytning sker uden omkostninger, da JYSK bytter uden beregning.

Erik Wagner foreslog at protokol fra møder kommer på SIF’ hjemmeside.

 

Formanden oplyste, at idrætsforeningen den 17/4-2016 kl. 09-12 i hallen vil afholde ”Open Klub-dag”, hvor man vil forsøge at rekrutterer flere frivillig til klubben. Arbejdet er i gang.

 

 

Referent: Jess Andersen

Luk