Menu

Generalforsamling 22. marts 2018

Referat af ordinær generalforsamling i Sulsted Idrætsforening den 22. marts 2018 afholdt i klubhuset.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg til bestyrelsen.
  6. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.

 

Ad pkt. 1:

Per Christian Jensen blev valgt til dirigent.

Per gennemgik dagsorden og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet iht. vedtægterne.

Ad pkt. 2:

Formandens beretning for året 2017

Bestyrelsen:

Bestyrelsen har i 2017 haft fokus på hvordan den nye organisation har kørt i år 2 og på økonomien samt hvad der sker rundt omkring os.

Det er ikke blevet lettere at kører en idrætsforening, hverken som bestyrelsesmedlem eller som leder/træner. Pt. bliver der sat mange ting i søen fra hovedorganisationerne (DIF og DGI) ligesom SIFA er kommet mere på banen. Det samme gælder kommunen. Ingen steder har de ligget på den lade side.

Nogle gange kan det godt føles som om, der er gået inflation i at komme med tilbud til foreningerne og nogle gange er det faktisk det samme tilbuddene handler om. Elektronikken har i hvert fald ikke bremset kreativiteten hos udbyderne. Vi skal selvfølgelig ikke være kede af, at der er mange tilbud, men det kunne være ønskeligt, at der var en bedre struktur blandt udbyderne. Det kunne muligvis mindske tidsforbruget hos bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsens har derfor brugt en del tid på at sorterer og sende skrivelser rundt til afdelingerne og lave besvarelser til udbyderne.

Virker vores nye organisation? I bestyrelsen mener vi at det gør den. Vi kan mærke at de enkelte afdelinger er blevet mere selvstændige og tager ansvar for opgaverne. Vi bliver ikke længere hørt omkring ting, som afdelingerne tidligere mente var bestyrelsesopgave, men som vi mente, at de selv burde have klaret. Det har vi i bestyrelsen følt som en lettelse. Så derfor ja til at den virker. Enkelte medlemmer har dog givet udtryk for at der var risiko for, at bestyrelsen mister overblik. Det har vi ikke følt. En anden positiv ting er at der ikke længere afholdes månedlig møder, hvilket vi føler også er en lettelse i afdelingerne.

I bestyrelsen føler vi nu, at indkørselsvanskelighederne med den nye organisation er kørt på plads og at vi er på rette spor til glæde for alle i idrætsforeningen. 

Bestyrelsen vil i de kommende år kigge på hvilke tiltag der skal ske med henblik på yderligere udvikling af idrætsforeningen i forhold til vores organisationsplan.

En af udfordringerne, som allerede nu skal kigges på er udvidelse af antal bestyrelsesmedlemmer. Årsagen er den, at bestyrelsen ikke har kunnet supplerer sig selv, som godkendt på sidste års generalforsamling, med yderligere to medlemmer. Derfor vil jeg allerede her i min beretning opfordre til, at nogle personer melder sig til bestyrelsesarbejdet, så arbejdet kan komme ud på flere hænder.

I bestyrelsen har vi også brugt tid på at komme godt rundt som repræsentant for idrætsforeningen. Specielt omkring mødeaktiviteter, hvor vi har følt at det var vigtigt, at vores idrætsforening var repræsenteret.

Internt har vi ud over bestyrelsesmøder afholdt to sparringsmøder med alle afdelinger. Møder, som vi mener, er meget givtige for alle. 

Et af de emner, som vi i bestyrelsen har arbejdet med og som kommer på dagorden fremad er Persondataforordningen. En forordning, som gør, at vi skal være meget påpasselige med, hvordan vi håndterer vores medlemsinformationer.

Et andet emne er hallen. Dels hvordan vi får bedre udnyttelse af den, da presset på haltid er vokset, samt hallens tilstand. Den er godt brugt.

Medlemsantal:

Vores tilbagegang i medlemstal for 2016 er heldigvis vendt og vi kan nu konstaterer, at der er sket en fremgang. En fremgang, der tæller for alle afdelinger og samlet er på 77 medlemmer.  Fra total 464 til 541.

Stor tak til afdelingerne for jeres indsat på det felt.

Økonomien:

Bestyrelsen har, som lovet sidste år, haft stor fokus på vores økonomi. Jeg vil ikke i min beretning gå i dybden, da kassereren fremlægger regnskabet senere på generalforsamlingen. Men jeg vil sige, at vi har været udfordret, idet der har været mange ønsker om større indkøb, som vi heldigvis har vi lang hen ad vejen kunne imødekomme ønskerne og forhåbentlig til alles tilfredshed. Men vi er udfordret og vi vil stadig have stort fokus på vores økonomi.

Aalborg kommune:

Samarbejdet med kommunen fungerer fint. Der er en god dialog og de er lydhøre over for vores ideer. Generelt vil jeg sige, at kommunen er positiv over for idrætsforeningerne. Selvfølgelig kan vi altid ønske os, at der var råd til mere fra kommunen. Men de er også ramt af besparelser.

Et ønske fra bestyrelsen er at kommunen begynder at anlægge kunstgræsbaner uden at det skal koste idrætsforeningerne en masse penge. Så vil vi gerne i betragtning, da Sulsteds placering er for en sådan bane er perfekt på mange måder.

Idrætsugen:

Idrætsugen 2017 blev en både sportslig og økonomisk succes. Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at sige en kæmpe tak til jer frivillige, som deltog i Idrætsugen 2017. Både i planlægningsfasen men også som frivillig til afhjælpning af arrangementet. Jeg kan allerede nu sige at planlægning for Idrætsugen 2018 er sat i gang.

Skærtorsdagsfesten:

Vanen tro var der Skærtorsdag fest i hallen. En økonomisk succes, hvor der blev festet til over midnat.  Arrangørerne, som atter havde langt et stort arbejde i at få festen op at stå, kunne dog godt tænke sig, at der kom lidt flere mennesker til festen. Derfor har udvalget været i tænkeboksen og flyttet festen til lørdag den 14. april 2018. Jeg håber mange vil benytte sig af ændringen og møde op. Stor tak til festudvalget.

Jeg vil nu kort redegøre for de enkelte afdelinger. Kort fordi jeg vil henvise til deres årsmøder, hvor afdelingerne kommer med deres beretning og hvor der er mulighed for at gå mere i dybden.

Gymnastik:

Sæsonen startede i september med ca. 195 gymnaster fordelt på 10 hold. Som noget nyt har gymnastik startet op på skolen med Crossdance.

En vellykket sæson er blevet afsluttet den 10. marts med et brag af en opvisning.

Traditionen tro skal forskellige hold givet opvisning rundt omkring til stor glæde for udøverne og trænere.

Badminton:

Har et serie 1 og serie 3 hold, som har klaret sig godt. Afdelingen har fået en ungdomsafdeling op at stå med pæn tilslutning. Træner om fredagen, men ønsker at få træningstid på en anden hverdag for at kunne tiltrække flere spillere. 

Senior har vanen tro deltaget i en åben turnering i Tyskland med stor tilslutning.

Har haft afslutningsfest den 17. marts 2018.

Ny sæson begynder i august

Fodbold senior:

Indendørs: 1 damehold, 1 Futsal herrer hold, 1 B hold herrer og 3 A hold – 1 B hold og 2 A hold til NM, hvor B holdet rykkede op i A

Standerhejsning i starten af februar efterfulgt af en god træningslejr i Fjerritslev i marts måned.

Nr. Halne Cup i Krist. Himmelfartsferien – forløb godt med en god indsats fra klubben medlemmer og det resulterede også i en ekstra økonomisk belønning fra Nr. Halne IF.

Sommerafslutning på forårssæsonen med grill og øl for alle (spillere og tilskuere) succes (i stedet for traditionel afslutning).

Fodboldmæssigt således: serie 2, serie 3 og 5 og 2 7 mands damehold gennem hele 2017, serie 2 sluttede af med oprykning og serie 3 med nedrykning ….. foruden dette har vi også et old boys hold og et veteran hold. Det er stærkt i disse tider.

Året afsluttes med et nyt tiltag, fyrværkeri salg, som er kommet for at blive. Stort arbejde – betalt lidt lærepenge, men alt i alt en succes med god og hyggelig stemning i klubhuset alle 5 dage.

Sponsorudvalget har haft gang i noget rigtigt med sponsorpakker, der har medført fine indtægter.

 

Fodbold ungdom (SVIF):

Året startede med SIF CUP i januar. Det var igen en kæmpe succes.  Der var ca. 150 frivillige med til at hjælpe, og der var 170 hold tilmeldt.

Den indendørs sæson er også forløbet godt – med en masse flotte resultater. Både i futsal og almindelig indendørs bold. De har haft masser af stævner i hallen, hvor der igen har været brug for masser af frivillig hjælp.

I den udendørs sæson har vi hold med i næsten alle rækker på drengesiden. På pigesiden mangler vi nogle årgange, men det arbejdes der kraftigt på at få lavet om på.

De havde 8 hold med til Vildbjerg Cup, og der var ca. 130 personer i SVIF lejren på campingpladsen. Så igen en super opbakning fra spillere og forældre. Vi kom hjem med 2 pokaler. U11 pigerne vandt guld, og U9 pigerne vandt sølv.

Deres afslutningstur til Hvide Klit var også en succes. Det var så mange tilmeldte, at vi måtte leje begge huse. Der var 120 drenge og piger med. Der blev uddelt pokaler i alle årgange.

Efter en masse møder mellem Tylstrup, Sulsted og Vestbjerg lykkedes det at blive enige om en sammenlægning af de 3 byers ungdomsafdelinger. Den nye sammenslutning kom til at hedde TSV. Der er lavet et ny udvalg, som består af 3 fra hver by – 9 i alt.

Ungdomsafdelingen ser lyst på fremtiden – omkring sammenlægningen af de 3 byer. Ligeledes ser det også lyst ud med tilgang af spillere. 

Ungdomsudvalget har skiftet formand og bestyrelsen i SIF vil hermed gerne sige tak til Carsten Dahl for et stort stykke arbejde for klubben. Heldigvis fortsætter han i klubben som træner.

 

Hvad skal der ske i 2018:

Vi vil fortsætte vores arbejde med implementering af ny organisation.

Vi vil fortsat have styr og fokus på vores økonomi.

Være repræsentant for idrætsforeningen.

Sidst vil jeg gerne sige tak til sponsorerne, alle de frivillige, som har ydet idrætsforeningen en stor indsats. En særlig tak til A-holdet, Pia (rengøringen), alle samarbejdspartnere, pressen (Vodskov Avis), som gerne skriver om os, for en uundværlig indsats.

Tak til øvrige medlemmer i bestyrelsen, afdelinger, udvalg m.v. for deres arbejde.

Ad pkt. 3:

Kasserer Ulla Poulsen fremlagde revideret regnskab.

Et regnskab, hvor samtlige afdelinger viste positiv økonomisk fremgang, med et samlet overskud på kr. 93.403,74.

Regnskabet godkendt uden bemærkninger.

Ad pkt. 4:

Formanden oplyste, at der ikke var indkomne forslag.

Ad pkt. 5:

Dirigenten oplyste, at hele bestyrelsen var på valg.

Formand Henrik Hyldig Nielsen valgt for 1 år, dog kun som formand indtil ny formand er udfundet.  

Næstformand Ghita Krogh valgt for 2 år.

Kasserer Ulla Poulsen valgt for 2 år.

Da formanden ikke ønskede genvalg som formand blev det besluttet at nedsætte et udvalg, som inden 2 mdr. skulle finde en person som var villig til at indgå i bestyrelsen som formand. Endvidere skulle udvalget finde yderligere en person, som var villig til at indgå i bestyrelsen som sekretær.

Udvalgte består af Per Christian Jensen, Tage Andreassen og en repræsentant fra nuværende bestyrelse.

Ad pkt. 6:

Carl Aage Rasmussen og Tina Vinfeld valgt som revisor.

Søren Larsen valgt som revisorsuppleant.

Ad pkt. 7:

Ingen bemærkninger.

Ordinær generalforsamling afsluttet med, at formanden takkede dirigenten for veludført arbejde.

 

Ref. Henrik Hyldig Nielsen

 

Luk