Menu

Vedtægter for Sulsted Idrætsforening (SIF)

§ 1: NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er Sulsted Idrætsforening.

Foreningen er hjemmehørende i Sulsted i Aalborg Kommune.

Foreningen er stiftet i 1931.

§ 2: FORMÅL

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3: TILHØRSFORHOLD

Foreningen er tilsluttet DGI, samt specialforbund under Danmarks Idrætsforbund og dermed undergivet disse organisationers vedtægter.

§ 4: MEDLEMSKAB OG EKSKLUSION

 1. Som medlemmer kan optages alle, der vedkender sig disse vedtægter. Passive medlemmer kan optages.
 2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§ 5: ARBEJDSOMRÅDE

Foreningen kan tage de aktiviteter på programmet, som bestyrelsen vurderer der er behov for i henhold til formålsparagraffen.

§ 6: LEDELSE

Sammensætning:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der konstituerer sig som formand, næstformand, økonomisk ansvarlig, og 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene er sekretær. Medlemmer af bestyrelsen vælges blandt foreningens medlemmer på den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen, således at 3 medlemmer vælges de ulige år og to medlemmer vælges de lige år.

Blandt de 5 bestyrelsesmedlemmer skal der vælges kontaktpersoner til de enkelte afdelinger og udvalg, således det sikres og udmeldes, hvem der i bestyrelsen er talerør for den enkelte afdeling og udvalg i bestyrelsen.

På generalforsamlingen vælges desuden 2 revisorer. Revisorerne er på valg skiftevis hvert andet år.

Økonomisk ansvarlig er udvalgsformand for økonomiudvalget.

 

Formål og opgaver:

Bestyrelsen skal beskæftige sig med den overordnede strategi for SIF, herunder det sportslige og økonomiske, samarbejde med kommunale myndigheder og andre institutioner og repræsenter foreningen i forhold, som bestyrelsen finder relevant.

Bestyrelsen kan etablere og nedlægge aktiviteter og udvalg.

Bestyrelsen skal godkende fordeling af haltider i samråd med afdelinger og udvalg.

Bestyrelsen udfærdiger en forretningsorden.

Bestyrelsen skal varetage den overordnede økonomi, baseret på de enkelte afdelinger og udvalgs budgetter, som skal godkendes af bestyrelsen. Det tilsigtes af de udvalg, der tjener penge til foreningen også bliver hørt i deres ønsker, via deres fremlagte budgetter, herunder eventuelle flerårsbudgetter.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling, jf. vedtægternes § 8.

Bestyrelsen indkalder til 2 årlige sparringsmøder med repræsentanter fra afdelingerne og udvalgene.

Afdelinger, faste udvalg og øvrige udvalg:

Foreningen består af 3 afdelinger: Fodbold, Badminton og Gymnastik, samt fire faste udvalg: Økonomiudvalg, Klubhus og anlægsudvalg, Sponsorudvalg og Cafeudvalg.

Hver afdeling ledes af en afdelingsbestyrelse. Afdelingerne skal hvert år afholde årsmøde, hvor afdelingsbestyrelsen sammensættes.

Der kan nedsættes andre udvalg.

Nye afdelinger skal godkendes af bestyrelsen.

§ 7: MEDLEMSFORHOLD

Foreningens medlemmer og ledelse hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen udover kontingentforpligtigelsen.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 8: GENERALFORSAMLING

 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts måned og indkaldes ved annoncering i dagspressen med angivelse af dagsorden med mindst 14 dags varsel.
 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.
 3. Forslag til vedtægtsændring, der kun kan behandles som et særskilt punkt på generalforsamlingens dagsorden, skal være formanden i hænde senest 4 uger for generalforsamlingen. Ændringer i vedtægterne skal vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte stemmeberettigede. Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Aalborg Kommune for sikring af, at de til stadighed opfylder Folkeoplysningens krav.
 4. Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år, og som har været medlem af foreningen i mere end 60 dage har stemmeret, samt forældre til børn under 15 år, der indenfor det sidste år har dyrket idræt i foreningen.
 5. Valgbar til bestyrelsen, er enhver der kan vedgå sig disse vedtægter. Ingen kan vælges mod sin vilje.
 6. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen). Ved afstemning om bestyrelsens forslag jf. stk. 5, til udelukkelse af et medlem samt ved ændring af disse vedtægter, kræves mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Navneændring skal yderligere godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen.
 7. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
 8. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:
 9. Valg af dirigent.
 10. Formandens beretning.
 11. Fremlæggelse af revideret regnskab.
 12. Indkomne forslag.
 13. Valg til bestyrelsen.
 14. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.
 15. Eventuelt.

§ 9: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når formanden eller flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, samt når mindst 50 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

§ 10: ANSVAR

Formanden og økonomisk ansvarlig har sammen – og kun sammen - tegningsretten i foreningen. Underskrivelse af købs- eller låneaftaler mv. kan kun ske med underskrift fra den samlede bestyrelse.

§ 11: BESTYRELSENS BESLUTNINGSDYGTIGHED

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved økonomiske beslutninger udover den daglige drift, samt ved budgetgodkendelse skal hele bestyrelsen være til stede.

Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 12: REGNSKABSÅR

Økonomiudvalget udarbejder hvert år et budget til godkendelse af bestyrelsen inden årets udgang. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav. Økonomisk ansvarlig er ansvarlig for foreningens regnskab.

Revision foretages mindst 1 gang årligt. Regnskabet fremlægges i revideret stand på den ordinære generalforsamling.

§ 13: OPLØSNING

 1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede aktive medlemmer i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.
 2. Ved foreningens opløsning skal den samlede formue henstå i 3 år med det formål at der kan genetableres en idrætsforening. Efter periodens udløb anvendes midlerne til almennyttigt formål indenfor Folkeoplysningens område.

 

Vedtaget den 17. marts 2016 på ordinær generalforsamling.

 

 

Henrik Hyldig Nielsen

Formand

Luk