Menu

Generalforsamling 30. arts 2023

image

Referat fra generalforsamling i Sulsted Idrætsforening 30. marts 2023
1. Valg af dirigent
Jess Borup blev valgt som dirigent. Jess konkluderede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2. Formandens beretning
For første gang siden 2019 har generalforsamlingen ikke covid og covid-restriktioner som ærgerligt
bagtæppe. Og vi skal sætte pris på at vi som forening er kommet fornuftigt ud på den anden side og nu igen
kan køre med de aktiviteter vi vil. Både de større arrangementer som idrætsuge, gymnastikopvisning,
Sulstedfesten osv. Men også bare at have de små dagligdags-aktiviteter som at træne uden at skulle spritte
redskaber af, holde styr på at vi ikke er for mange samlet, afmærke træningsområder, lave ensrettet trafik i
cafeteriaet og hvad vi ellers har været igennem af krumspring.
Fraværet af covid-restriktioner er særligt noget som vores indendørs idrætsgrene nyder godt af. For ca. 2
uger siden var der gymnastikopvisning med ca. 350 betalende publikummer, hvor foreningens gymnaster
gav den gas. De afsluttede en sæson med 155 gymnaster på gymnastikhold for alle aldre samt et
dansehold. Gymnasterne ser allerede frem mod at starte den nye sæson igen til september.
Badminton har som foreningens anden indendørs idrætsgren også haft en god sæson. Motionister i alle
aldre har været i gang i hallen, og så har der igen i år været mange spillere på de to ungdomshold – i alt
omkring 30 spillere på de to hold. Der planlægges med et afslutningsstævne, og ligesom gymnastik er der
også allerede nu ved at blive kigget frem mod næste sæson og et muligt opstartsstævne til den tid.
I denne sæson har vi fået koblet en ny indendørs idrætsgren på foreningen i form af et lille basketball-hold.
Hver fredag eftermiddag har vi 10-15 børn og unge fra 4. klasse og opefter, der dunker og laver 3-points
scoringer. Holdet er lavet for at have det sjovt, så der er ikke ambitioner om at der skal spilles turneringer
osv. Det er dejligt at se en ny sportsgren i foreningen, og så håber vi på, at det kan køre videre igen til
næste sæson.
Ungdomsfodbold oplevede i 2022 en tilbagegang i medlemmer, hvilket skal findes i micro-afdelingen, hvor
der kun har været tilslutning til et U9-hold. Økonomien hænger fint sammen, dog med et lille underskud i
år, da der er brugt en del på nye mål. Ungdom er udfordret på frivilligsiden, så det har været nødvendigt at
lukke cafeteria og aflyse nogle arrangementer. På trænersiden er der også brugt meget tid på at skaffe
trænere, men det er dog lykkedes så alle hold er dækket ind til den nye sæson. I ungdomsudvalget sidder
lige nu 3 personer, og de samme 3 sidder også i TSV-ungdomsudvalget. Så samlet set har vi brug for flere
både aktive medlemmer og frivillige i ungdomsafdelingen.
Seniorfodbold havde sportsligt et lidt blandet år, men vigtigst var, at vi fortsat har et flot antal seniorhold
med 2 damehold, 3 herrehold, 1 old boys, 1 veteran og 1 superveteran. Og i vinterhalvåret har der været
indendørs fodbold og futsal. Socialt er der også en god udvikling med en ca. 50 seniorspillere til årlig
træningsdag i marts, fællesspisning efter træninger ca. en gang om måneden, hyggefest som afslutning på
foråret og afslutningsfest efter efterårets program. Ift. arrangementer, hvor seniorafdelingen er involveret,
så fik vi gang i Nørhalne Cup igen med en masse overnattende gæster på skolen, som også blev bespist; der
var generelt god opbakning fra frivillige, dog med lidt problemer på dagen for karneval, men det gik. Og så
blev 2022 som vanligt sluttet af med et godt fyrværkerisalg i klubhuset.

Et af de øvrige faste indslag i løbet af året er idrætsugen. Og det vil ikke være en overdrivelse af sige, at
idrætsugen i 2022 var en kæmpesucces. Vi var velsignet med fantastisk vejr, og der var fyldt med
mennesker til en lang række aktiviteter og den afsluttende grisefest. Planen er selvfølgelig at gentage
succesen i år, men denne gang i uge 34, hvor idrætsugeudvalget håber at der, uanset vejret, kan samles en
masse glade mennesker.
Sulsted-festen blev ligeledes holdt sidste år men denne gang som noget nyt i samarbejde med
Borgerforeningen. Dette samarbejde fortsættes, og det kan i den forbindelse nævnes, at festudvalget har
brug for nye medlemmer til udvalget.
I forhold til de aktiviteter der er på anlægget udover selve idrætsaktiviteterne, så har A-holdet som altid
været en vigtig faktor i at understøtte det der sker på idrætsanlægget. For nuværende er der ca. 20 aktive
folk på A-holdet. I løbet af året har de bl.a. klargjort nye mål, klargjort baner, renoveret ishytte, etableret
nye bænke med fliser, malet, jævnet flis på legepladsen, opsat nye lys og lofter i klubhuset og meget mere.
Og nye opgaver er planlagt for 2023. Der skal lyde en stor tak for indsatsen – det ville se noget trist ud her
på anlægget uden jer.
En anden gruppe vi skylder en stor tak, er dem der tager en tjans i cafeteriaet. Vi kom ud af 2022 med et
rekordoverskud på over 82.000 kr. Køkkengrupperne har passet køkkenet, grillen og hytten når 1. og 2.
seniorholdet har kamp. De øvrige tider har fodboldholdene selv haft ansvaret for at passe salget i
cafeteriaet. Det har fungeret, om end det som nævnt har knebet med bemandingen for ungdomsholdene.
Det har i løbet af året været nødvendigt at justere priserne en smule, men selv med de prisstigninger vil
prisstigningerne på vores indkøb nok gøre et indhug i overskuddet i 2023.
Sponsorudvalget og vores mange gode sponsorer har ligeledes været en vigtig hjælp i at understøtte
foreningens aktiviteter. Generelt ser vi forståeligt en lidt bedre stemning blandt sponsorerne her efter
corona. Der har været lidt udskiftning blandt mindre sponsorer, og så er alle store sponsorer forlænget. Det
gælder også hovedsponsoratet med Nordjyske Bank, hvor der er indgået en ny 4-årig aftale med et forhøjet
årligt beløb på 45.000 kr. samt jakke med logo til frivillige. Og så har foreningen et samarbejde med
Mæglerhuset, så alle kan støtte idrætsforeningen med 2.500 kr., hvis huset sættes til salg. Og vi vil
selvfølgelig opfordre til at man bruger vores sponsorer.
I Hovedbestyrelsen har vi desværre kørt lidt på pumperne, da vi her ved generalforsamlingen er nede på 3
medlemmer i bestyrelsen. Det betyder også, at vi i bestyrelsen har skruet lidt ned for vores aktiviteter, så vi
har fokuseret mere på den daglige drift end nye tiltag. Vi håber selvfølgelig at vi efter generalforsamlingen
igen kan blive fuldtallige i hovedbestyrelsen.
Et af de udviklingstiltag der dog er ved at bliver kigget på er ny kunstgræsbane. Der er et separat punkt på
dagsordenen om kunstgræsbanen, så her i formandens beretning skal det blot bemærkes, at en lille
arbejdsgruppe knokler på at belyse, hvordan en kunstgræsbane eventuelt kan realiseres. Og deres arbejde
indgår som et delelement i en bredere arbejdsgruppe, som rækker udover idrætsforeningen og som skal se
på, hvordan hele området fra hallen og over omkring klubhuset kan udvikles og aktiveres bedre. Det er et
enormt stort arbejde uden garanti for at lykkes, men vi knokler på med krum hals.
Og afslutningsvis vil vi blot rette en kæmpe stor tak til alle de frivillige, der i løbet af året har hjulpet til i
foreningen. Vi har en masse aktive og glade børn og voksne i foreningen, og det sker kun fordi der står
frivillige klar og giver en hånd. Vi håber at vi igen i 2023 kan nyde godt af den store indsats, som alle gør.

3. Regnskab
Det reviderede regnskab blev gennemgået og godkendt. Regnskabet viste et underskud på ca. 71.000 kr.,
hvilket bl.a. skyldes engangsudgifter (bl.a. til forbedringer af klubhus) og stigende energiudgifter.

4. Indkomne forslag
På vegne af den arbejdsgruppe, som arbejder med etablering af en kunstgræsbane, holdt Peter Hvid et
oplæg om bl.a. økonomi, miljø og overvejelser om placering af en eventuel ny kunstgræsbane. Det kræver
et stort arbejde, hvis muligheden for at etablere en kunstgræsbane skal indfries, idet foreningen udover det
indledende arbejde (dialog med kommune, projektbeskrivelse etc.) skal lægge egenfinansiering til
etablering og drift, skaffe øvrig økonomi fra fonde mv., samt stille med frivillig hjælp til etablering og drift.
Arbejdet med kunstgræsbanen er et deleelement i et bredere arbejde med at udvikle området fra hallen og
over omkring klubhuset. Dette arbejde udspringer af dialog i Sulsted Samråd og der er i den forbindelse
etableret en bredere arbejdsgruppe, som rækker udover idrætsforeningen.

5. Valg til bestyrelsen
På valg var Tina Vinfeld, Michael Kristensen og Peter Hvid Paulsen. Tina Vinfeld og Michael Kristensen
stillede ikke op til genvalg, mens Peter Hvid Paulsen blev genvalgt for 2 år. Derudover blev Morten
Vestergaard valgt til bestyrelsen for 2 år.
Derudover består bestyrelsen af Ulla Poulsen og Githa Krogh, som begge er valgt for yderligere 1 år.

6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Per Christian stillede ikke op til genvalg som revisor. Kim Larsen blev valgt som revisor for 2 år. Derudover
er Mogens Klitgaard valgt som revisor for yderligere 1 år.
Tage Andreasen modtog genvalg som revisorsuppleant.

7. Eventuelt
Der var opbakning til et forslag om at afvikle en dart-turnering i klubhuset.
Der blev derudover gjort opmærksom på tiltaget ”Kulturen rykker ud”, som giver mulighed for at få dækket
omkostninger til f.eks. afholdelse af en lokal koncert e.l.

Luk