Menu

Generalforsamlig 23. september 2021

Referat fra Generalforsamling i Sulsted Idrætsforening 23. september 2021

 1. Valg af dirigent

Jess Borup blev valgt som dirigent. Jess konkluderede at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt. Pga. corona måtte generalforsamlingen ligesom sidste år afholdes senere på året end normalt.

 1. Formandens beretning

Det har været et hårdt og anderledes år i idrætsforeningen, hvor vi ligesom resten af samfundet har været styret af coronarestriktioner. Selvom vi alle er ved at være trætte af at høre om corona, så er det desværre overskriften, også når man skal se tilbage på året der gik i idrætsforeningen. Det gælder både for selve idrætsaktiviteterne, som har været præget af aflysninger, restriktioner og kreative løsninger, men det gælder også alt det andet arbejde i foreningen, hvor klubhuset har været lukket ned, A-holdet har været sendt hjem, sponsorudvalget har i perioder været afskåret fra besøg hos sponsorer, sociale arrangementer måtte aflyses osv. Der er vist ikke en flig af foreningens aktiviteter, som ikke har været påvirket af corona.

Når det så er sagt, så er vi, betingelserne taget i betragtning, kommet fornuftigt igennem året der gik. På trods af restriktionerne er det lykkedes at holde foreningen kørende med aktiviteter, fantastisk god opbakning fra medlemmer og sponsorer og en fornuftig økonomi.

En rundtur i ”året der gik” i foreningens forskellige grene viser følgende:

Badminton: Det blev en meget kort sæson i vinters, hvor corona lukkede ned for al aktivitet. Men i foråret blev der på kreativ vis trænet udendørs, og ungdommen nåede også at få et godt afslutningsarrangement med mange deltagende spillere.

Til den nye sæson tegner det rigtigt positivt. Økonomisk er afdelingen kommet ud af året med et overskud, nye seniorspillere er kommet til så der kan tilmeldes to hold, på motionistfronten er der næsten fuldt booket, og til ungdomssiden skal der også lyde en stor ros, hvor der nu er ca. 25 børn i gang. Så selv om sæsonen 2020/21 ikke var det mest spændende sportsligt, så er medlemmerne vendt stærkt tilbage til en forhåbentlig mere normal sæson.

Gymnastik: Gymnastik var ligesom badminton lukket helt ned i en lang periode, men det lykkedes at lave en mini-sæson med fint fremmøde. Restriktionerne har krævet en del fleksibilitet fra instruktører og medlemmer. Instruktørerne måtte omlægge træning pga. forsamlingsloft, rengøring af redskaber, krav til ind- og udgange af hallen og alle andre udfordringer i forhold til retningslinjer. Så en stor ros til dem for at tage den ekstra opgave på sig og finde løsninger.

Nu kigger vi frem mod en ny sæson i gymnastik, hvor der ligesom før corona køres videre med gymnastikhold fra 0 år op til ”Forever Young” suppleret med bl.a. Dance Fitness. Så ligesom med badminton er der en forhåbning om en kommende mere normal sæson.

Ungdomsfodbold: Også ungdomsfodbold har været hårdt ramt af corona. Det har bl.a. betydet en afbrudt indendørssæson, aflysninger af Nørhalne Cup, aflyst tur til Vildbjerg Cup, og aflysning af afslutningstur til Hvide Klit.

Men ungdomsafdelingen ser lyst på fremtiden, og det ser fint ud med tilgang af spillere. Efter sammenlægningen til TSV foregår mikro-træningen stadig i hver hjemby, men der er kommet mere samarbejde om at stille hold, lave træningskampe mod hinanden og trænersnak på tværs.

Og økonomisk er ungdomsfodbolden også kommet ud af året med et flot overskud.

Seniorfodbold: Efter at hele forårsturneringen 2020 var gået i vasken pga. nedlukning, så blev efterårssæsonen 2020 mere regelmæssig bortset fra sidste runde, som blev droppet pga. corona. I foråret 2021 har det så være muligt at træne og spille kamp med lidt omskiftelige restriktioner.

Coronaen har også i fodboldafdelingen krævet ekstra arbejde på alle fronter i klubben og det gælder både trænere, ledere, spillere og udvalg. Og man kan kun rose alle for den ekstra indsats, der er blevet gjort. Det har langtfra været sjovt det hele, specielt når det sociale og hyggen må lade livet en overgang.

Men økonomisk ser det igen fornuftigt ud, hvor et fantastisk flot fyrværkerisalg også bidrager.

Så på tværs af foreningens idrætsgrene ses der positivt frem mod et nyt år.

Hvis vi derefter ser på noget af alt det der foregår rundt om idrætsgrenene i foreningen:

A-holdet: A-holdets arbejde var også afbrudt pga. corona-restriktioner. Men de er nu i gang med at ”indhente det forsømte” med at holde klubhuset og området pænt, reparere og samle mål, hjælpe til med idrætsuge mm. – dette arbejde betyder rigtig meget for at klubhuset og udendørsarealerne er et rart og indbydende sted at komme. Og så har bestyrelsen fået at vide, at A-holdet har en ønskeseddel, som vi skal se på afhængig af hvor langt økonomien rækker.

Cafeteriaet: I marts 2020 måtte vi lukke salg i klubhuset og hallen helt ned, og derefter har vi i en periode været ramt af, at salg i klubhus og hal har været underlagt restaurationsbranchens stramme restriktioner. Vi har dog haft ”nødsalg” fra klubhuset, hvor en leder kunne hente vand, øl og is til at nyde udenfor. Men nu hvor vi kan åbne igen, så står vi med personalemangel, og i den forbindelse opfordres alle til at være aktive i at rekruttere hjælp. Vi skylder en stor tak til dem, der sørger for at holde åbent i klubhuset, men de har brug for nogle flere hænder.

Idrætsuge: Vi turde ikke i år satse på at afholde idrætsugen i helt det sædvanlige format med fest om aftenen osv. Men idrætsugeudvalget lykkedes alligevel med at stable en rigtig vellykket mini-idrætsuge på benene i starten af september. Der var skattejagt, Nerf-kamp, fodboldkampe, fernisering af malerier fra idrætsugen 2019, rafling, dans for børn og voksne, og en velbesøgt hoppeborg. Udover en tak til idrætsugeudvalget og alle der hjalp til, skal der også lyde en tak til Borgerforeningen for lån af telte og borde-bænke sæt.

Festudvalg: Festudvalgets planlægning af den årlige fest har ligeledes været ramt af aflysning. Vi har været heldige med, at mange sponsorer har valgt at donere deres sponsorat til klubben eller den næste fest. Udvalget forventer, at der holdes en fest i foråret 2022, så vi også på den front kan komme tilbage til normalen. Det ser vi frem til.

Sponsorudvalget: Sponsorudvalget har oplevet, at sponsorerne har været gode til fortsat at bakke op om foreningen, hvilket betyder meget for foreningen. Udvalget har været udfordret af, at det i perioder ikke har været muligt at besøge sponsorer, men trods udfordringerne har det været et fint år.

Hovedbestyrelsen: Størstedelen af Hovedbestyrelsens tid og energi det seneste år er desværre gået til at håndtere covid-restriktioner. Det har ikke været en nem opgave at overskue og kommunikere de mere eller mindre forståelige restriktioner, som hele tiden har udviklet sig. Vi er som forening sluppet igennem perioden med ganske få covid-tilfælde, og vi har forsøgt, så meget som reglerne tillod, at opretholde aktivitet i foreningen.

Bestyrelsen er lidt underbemandede, da Kasper Buchvoll valgte at træde ud af bestyrelsen. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige Kasper en stor tak for hans arbejde som formand for idrætsforeningen – ikke mindst i en svær periode med håndtering af corona, hvor Kasper trak et kæmpestort læs – både med corona-håndtering men også en række andre opgaver for foreningen.  Så en stor tak til Kasper for indsatsen.

Nu ser vi (7-9-13) frem mod en tid hvor covid kan fylde markant mindre og vi kan bruge tiden på aktiviteter og udvikling i foreningen. Vi er heldigvis sluppet økonomisk godt igennem corona-perioden, så vi har et godt udgangspunkt for at genstarte foreningen. Vi har været heldige med, at sponsorer og medlemmer har bakket os op og er blevet i foreningen, selvom aktiviteterne ikke har haft samme omfang og form som normalt. Og så skal vi klappe alle trænere og ledere på skulderen for at gøre et stort arbejde for at opretholde de aktiviteter som kunne lade sig gøre med de begrænsninger, som restriktionerne gav os. Det har gjort at vi ikke har skullet genstarte foreningen helt fra ”nul”.

Så i Hovedbestyrelsen er vi fortrøstningsfulde i forhold til det kommende år. Der ligger nogle opgaver i bl.a. at få gjort bestyrelsen fuldtallig med en ny formand, fortsætte genstarten efter coronaen og få set på nogle af de små og store tiltag, som har måttet ligge lidt stille det sidste stykke tid. Der vil vi bl.a. se, om vi kan få sat lidt mere skub i samarbejdet på tværs af byens foreninger, skole, ungdomsklub med mere – vi skal i den forbindelse forholde os til både hvad vi kan bruge de andre til, men også hvad vi som idrætsforening måske kunne bidrage med i forhold til dem.

Så vi ser frem til endnu et godt men forhåbentligt mere normalt år i Sulsted Idrætsforening.

 

 1. Regnskab 2020

Regnskabet for 2020 er positivt med et overskud på ca. 13.000 kr. Det blev bemærket, at der i regnskabet er hensat 100.000 kr. til brug på aktiviteter/tiltag i foreningen – den nærmere model for udmøntningen drøftes i bestyrelsen, som gerne modtager forslag.

Regnskabet blev godkendt.

 

 1. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

 

 1. Valg til bestyrelsen

Kasper Buchvoll havde trukket sig fra bestyrelsen. Derudover var Peter Hvid og Tina Vinfeld på valg.

Både Tina og Peter modtog genvalg. Derudover blev Michael Kristensen valgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af:

 • Githa Krogh – valgt for 1 år
 • Ulla Poulsen – valgt for 1 år
 • Tina Vinfeld – valgt for 2 år
 • Michael Kristensen – valgt for 2 år
 • Peter Hvid – valgt for 2 år

 

 1. Valg af revisor

Der skulle vælges en ny revisor i tillæg til Mogens Klitgaard. Per Christian blev valgt som revisor, og Tage Andreasen blev valgt som suppleant.

Revisor og revisorsuppleant er dermed som følger:

 • Mogens Klitgaard – valgt som revisor for 1 år
 • Per Christian – valgt som revisor for 2 år
 • Tage Andreasen – valgt som suppleant

 

 1. Eventuelt

Bemanding i cafeteriaet blev drøftet. Bemandingen er presset, så det kan ikke på sigt køre videre på den måde. Der appelleres derfor til at hjælpe med at finde nye folk, f.eks. via forældremøder på holdene (der kan henvises til Erik Wagner ved behov for uddybning).

Ønsket om at etablere en kunstgræsbane blev ligeledes taget op. Aalborg Kommune kan muligvis bidrage til etableringen, men der skal også tages højde for de løbende omkostninger til vedligeholdelse af banen. Bestyrelsen undersøger mulighederne.

Det blev derudover bemærket, at en arbejdsgruppe arbejder på etablering af en mindre tribune på stadion.

 

Luk