Menu

General forsamling 24. marts 2022

Referat – Generalforsamling i Sulsted Idrætsforening 24. marts 2022

  1. Valg af dirigent

Tina Vinfeld blev valgt som dirigent på generalforsamlingen. Tina konkluderede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

 

  1. Formandens beretning

For første gang siden 2019 er det i år lykkedes at afholde generalforsamlingen rettidigt, da de to sidste generalforsamlinger har været udskudt pga. corona. Det betyder også, at formandens beretning denne gang er lidt kortere, da den kun dækker det halve år siden sidste generalforsamling den 23. september 2021.

Det sidste halve år har som bekendt også været præget af corona-restriktioner. Det har igen været en hård periode, som har trukket store veksler på trænere, instruktører, frivillige og alle de aktive udøvere i foreningen. Men vi er også denne vinter kommer godt igennem som forening, hvor det er lykkedes at holde fast i medlemmerne. Og nu håber vi, at vi er kommet ud ”på den anden side” og ikke igen til efteråret skal bruge energi på nye corona-restriktioner og aflysninger.

Et af tegnene på, at vi for nuværende er kommet fri af corona-restriktioner, er afviklingen af den årlige gymnastik-opvisning i sidste weekend. Det blev et brag af en opvisning, som afsluttede en sæson for gymnastikafdelingens ca. 140 gymnaster fordelt på 10 hold. Der lyder fra gymnastikafdelingen en stor tak til instruktører, bestyrelsesmedlemmer og mange andre frivillige hjælpere igennem hele sæsonen.

Udover gymnastikopvisningen plejer en anden forårsbebuder at være den årlige forårsfest. I år er festen dog flyttet til den 1. oktober. Borgerforeningen er som noget nyt inviteret til at samarbejde om festen, hvilket er blevet positivt modtaget. Så vi håber at festen i endnu højere grad bliver en rigtig byfest.

En anden årlig begivenhed, der trækker mange mennesker til, er idrætsugen. Idrætsugen afholdes i år torsdag-lørdag i uge 32. Planlægningen er godt i gang, og idrætsugeudvalget forventer at vi i år kan vende tilbage med den succesfulde familie/grisefest i forbindelse med idrætsugen.

Tilbage til foreningens idrætsafdelinger: Badminton har igen i år haft et godt år på ungdomssiden, hvor næsten 30 børn nu træner på de to ungdomshold. Desværre må vi efter denne sæson sige farvel til ungdomstræneren i badminton, Frederik, som vi har været rigtig glade for. Jagten på en ny ungdomstræner er gået ind, og vi har heldigvis god tid til at lande en ny træner inden badmintonsæsonen starter op igen til efteråret.

På fodboldsiden blev udvalgsarbejdet i fodbold ungdom styrket ved årsmødet i oktober, hvor fem nye medlemmer trådte til. Udvalget består dermed nu af syv medlemmer, og vi glæder os til de mange nye tiltag, det forhåbentlig kommer til at resultere i. Fodbold ungdom nåede lige at mærke det sidste svirp fra corona-halen, da den årlige indendørs SIF-cup måtte aflyses. Men som et nyt initiativ er der i stedet arrangeret en udendørs SIF Påske Cup. Derudover vil der som vanligt være fodboldskole i uge 26. Og så skal det nævnes, at der er indgået en ny TSV-samarbejdsaftale, som bl.a. understreger, at der er et tæt samarbejde mellem ungdom og senior i de tre byer.

Fodbold senior ser også frem til et år med fuld træning og kampe uden corona-restriktioner og nedlukninger. Det har, ligesom i de andre grene af foreningen, været en hård omgang, men det er lykkedes at komme igennem uden at skulle trække hold. Og det siger rigtig meget om klubben, spillerne og de mange frivillige. Faktisk er det ikke mange klubber der kan hamle op med antallet af hold på senior-siden: Serie 2, serie 3 og serie 5 på herresiden, et serie 1 og 7-mandshold på damesiden, og samtidig har vi old boys, veteran og super-veteran suppleret med fodbold fitness og body boost.

Siden september har fodboldsenior holdt en afslutningsfest med rekorddeltagelse af spillere. Og igen i år var fyrværkerisalget en succes med et flot resultat trods diverse corona-restriktioner.

Nu hvor corona-restriktionerne er væk, har vi også igen kunnet få gang i cafeteria i både hal og klubhus. Der er i år etableret 5 køkkengrupper, der står for cafeteriaet, suppleret med at ungdoms- og seniorhold hjælper med til at dække vagterne. Så på den front ser det bedre ud, end det har gjort i et stykke tid.

Derudover skylder vi som altid en stor tak til A-holdet for deres arbejde med stort og småt på anlægget. Deres arbejde er med til at gøre foreningen til et endnu bedre sted at komme.

Hvis vi ser lidt frem er der nogle lidt større projekter i støbeskeen. En arbejdsgruppe i foreningen er i gang med et projekt med etablering af en mindre tribune på stadion, hvor der bl.a. er udarbejdet tegninger til projektet. Og så arbejdes der på muligheden for at få etableret en kunstgræsbane. Begge dele, særligt kunstgræsbanen, vil kræve noget økonomi – alene kunstgræsbanen har som et forsigtigt bud forventede etableringsomkostninger på ca. 3,5 mio. kr. Så det forudsætter udover en portion egenfinansiering noget velvillighed fra fonde og kommunen, men vi er i arbejdstøjet.

 

  1. Fremlæggelse af revideret regnskab

Det reviderede regnskab blev godkendt. Regnskabet viste et overskud på godt 43.000 kr.

Der blev i forlængelse af fremlæggelsen til regnskabet bemærket, at der i det tidligere regnskab er afsat en pulje på oprindeligt 100.000 kr. til aktiviteter/indkøb i foreningen. Af de resterende midler er der bl.a. forslag om indkøb af en maskotdragt samt nye borde-bænkesæt til stadion.

 

  1. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

 

  1. Valg til bestyrelsen

Ulla Poulsen og Githa Krogh blev begge genvalgt til bestyrelsen for 2 år.

Derudover består bestyrelsen af Michael Kristensen, Tina Vinfeld og Peter Hvid Paulsen, som alle er valgt for yderligere 1 år.

I forbindelse med valget til bestyrelsen blev det bemærket, at bestyrelsen forventer at holde minimum ét møde med hver enkelt afdeling om året.

 

  1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Mogens Klitgaard blev valgt som revisor for 2 år. Derudover er Per Christian allerede valgt som revisor for yderligere 1 år. Tage Andreasen er valgt som revisorsuppleant.

 

  1. Eventuelt

Der blev drøftet ønsker om en større synlighed i Sulsted omkring alle foreningerne, samt muligheden for en fælles IT-platform for alle foreningerne.

Luk