Menu

Generalforsamling 23. marts 2017

Generalforsamling
Torsdag d. 23. marts 2017 kl. 18.00


Referat :
1.    Valg af dirigent
Tage Andreassen blev valgt. Tage gennemgik dagsorden. Annoncering omkring afholdelse af SIF`s
Generalforsamling var lovlig varslet.

2.    Formandens beretning
Henrik Hyldig berettede for foreningen og for klubbens afdelinger(vedhæftede). Formandens beretning blev godkendt.

3.    Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Ulla Poulsen fremlagde regnskabet for SIF for 2016. Hovedforeningen ender med et underskud i 2016 på kr. 18.036,02. Idrætsforeningen har i 2016 haft flere store udgifter så som indkøring af fjernvarmen, ny organisation, musikanlæg m.m og endnu en reduktion i tilskuddet fra Aalborg Kommune. Og i afdelingerne skulle badminton bruge nye bolde og rep. Af fugtskab, senior nye reklame skilte til sponsorerne. Glædeligt var det dog at idrætsugen kom ud med kr. 36.000 og
Festudvalget kr. 34.000,00. Klubhus kantinen kr. 92.000 og hal kantinen kr. 20.500. Vores økonomi
bliver hele tiden presset, men alle er meget opmærksomme på det og der arbejdes hele tiden hen imod et positivt resultat.
Der blev under fremlæggelsen spurgt ind til budgetter, men Ulla Poulsen gjorde opmærksom på at det nye regnskabsprogram er så godt et stykke værktøj for afdelingerne at de hele tiden kan følge den økonomiske udvikling i deres afdeling. Mangler man i de forskellige afdelinger adgang til regnskabsprogrammet kontaktes Ulla Poulsen.
Regnskabet blev godkendt.

4.    Behandling af eventuelle indkomne forslag ( Formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen. Ingen indkomne forslag.

5.    Valg til bestyrelsen
Formand – Henrik Hyldig ønskede genvalg, men kun for 1 år. Godkendt.
Bestyrelsen kunne godt bruge en sekretær, men har på nuværende tidspunkt ikke fundet en.

6.    Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
Revisor – Karl Åge Rasmussen
Revisor – Tina Vindfeld
Suppleant – Søren Larsen

7.    Eventuelt.
Ønske om udsugning i hallens cafeteria og vandhaner i baderummene til påfyldning af drikkedunke.
Henrik Hyldig kunne fortælle at disse punkter er oppe at vende, men at man afventer kommunens indstilling til cafeteria/kantinedrift i hallen.

Luk