Menu

Generalforsamlig 12. august 2020

Referat fra Generalforsamling i Sulsted Idrætsforening 12. august 2020

 

 1. Valg af dirigent

Jess Borup blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt. Det var pga. corona-situationen nødvendigt at afholde generalforsamlingen senere på året end vedtægterne foreskriver.

 

 1. Formandens beretning

Bestyrelsesformand Kasper Buchvoll holdt formandens beretning. Kasper berettede om et godt år for foreningens forskellige afdelinger, hvor den sidste del dog blev præget af corona-situationen.

Gymnastik nåede lige akkurat at afholde den afsluttende opvisning for afdelingens ca. 170 medlemmer lige inden nedlukningen.

I badmintonafdelingen har der været udfordringer, men der er igangsat en god proces, og mange nye er startet på ungdomssiden.

Fodbold senior har haft et sportsligt rigtigt godt år, og der er med tre seniorhold, old boys, veteran samt to damehold god aktivitet. Derudover var fyrværkerisalget igen i år en succes, som forhåbentlig bliver en tradition.

Fodbold ungdom har ligeledes haft et godt år med 8 drengehold og 3 pigehold, og der blev bl.a. afviklet SIF Cup og afslutningstur til Hvide Klit.

Der lød en stor tak til A-holdet for den store indsats de yder som foreningens ”maskinrum” samt en stor tak til foreningens øvrige mange frivillige. I klubhuset og på stadion er der på positivsiden bl.a. blevet arbejdet med nye vinduer, halvtag på strandgrill og lofter i klubhuset. På den negative side har der desværre været problemer med gentaget hærværk, hvilket der fortsat arbejdes på at få stoppet.

Hovedbestyrelsen har i årets løb bl.a. arbejdet med digitalisering, opgavefordeling og strukturen i foreningen. Derudover har arbejdet med en mulig udvidelse af klubhuset fyldt en del. Der er bl.a. lavet tegninger, projektbeskrivelse, og afholdt møde med DGI. Det er dog bestyrelsens vurdering, at projektet vil blive for vanskeligt at gennemføre i den form, det oprindeligt var tænkt. Der lægges i stedet op til dialog med byens øvrige foreninger om, hvordan vi kan bruge hinanden bedre.

 

 1. Regnskab 2019

Kasserer Ulla Poulsen gennemgik regnskabet for 2019. Året viste samlet set et overskud på ca. 47.000 kr., hvilket er en fremgang ift. 2018. Særligt positivt var det, at der er overskud i alle foreningens afdelinger.

 

 1. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

 

 1. Valg til bestyrelsen

Githa Krogh og Ulla Poulsen var på valg. Begge blev genvalgt for 2 år.

Bestyrelsen består herefter af:

 • Kasper Buchvoll – valgt for 1 år
 • Githa Krogh – valgt for 2 år
 • Ulla Poulsen – valgt for 2 år
 • Tina Vinfeld – valgt for 1 år
 • Peter Hvid Paulsen – valgt for 1 år

 

 1. Valg af revisor

Revisor og revisorsuppleant blev genvalgt, så disse også det kommende år er:

 • Mogens Klitgaard
 • Karl Aage Rasmussen
 • Søren Larsen (suppleant)

 

 1. Eventuelt

Under eventuelt blev bestyrelsen opfordret til at undersøge muligheden for etablering af en kunstgræsbane, bl.a. fordi der er stigende pres for at sæsonen tidsmæssigt udvides. Ift. corona-situationen blev bestyrelsen opfordret til at være mere klar ift. at sikre at corona-retningslinjer følges. Der var derudover ros til bestyrelsen fra fodbold ungdom for god opbakning til at løse afdelingens behov.

 

Luk